Om optagelse

opskrivning og prøveperiode

Link til opskrivning
Forsiden » Opskrivning

Opskrivning

Opskrivning på venteliste

Opskrivning på ventliste via det digitale ventelistesystem. Der opkræves et administrationsbeløb på 50,- kr.

Barnet skal skrives op til skolestart i august, i det kalenderår barnet fylder 6 år.

Fejlopskrivning opdages ikke af systemet, tjek derfor grundigt de indtastede oplysninger. Fejlindtastning kan få indflydelse på dit barns placering på ventelisten.

Skolestart før det kalenderår hvor barnet fylder 6 frarådes. Er der et særskilt ønske om tidligere skolestart, skal der rettets henvendelse til skolelederne.

Indskrivning til børnehaveklassen

Indskrivning til kommende års skolestart finder sted i efteråret året før skoleårets begyndelse i august.

Ved henvendelse til skolen optages eleverne efter princippet ”først til mølle”. Søskendebørn har dog førsteprioritet i efteråret frem til medio september. Er søskendebørn ikke indskrevet efter denne dato mistes retten til prioritet over ikke-søskendebørn.

Der kan fra skolens side blive prioriteret i forhold til barnets køn ud fra hensynet til en ligelig kønsfordeling i klassen.

Der kan fra skolens side ligeledes prioriteres anden tilknytning til skolen.

 

Ved optagelse i etablerede klasser ved skoleårets start eller i løbet af skoleåret

Ved forældres ønske om optagelse af en elev i en allerede dannet klasse, inviteres forældre og barn til et møde med skolens ledelse, hvor der orienteres om skolens værdigrundlag.

Barnet tilbydes herefter en 14-dages (10 skoledage) prøveperiode i hvilken skolen for sit vedkommende afgør om eleven fungerer socialt i samspil med klassens øvrige elever og om eleven kan – eller forventes at kunne klare – de faglige udfordringer skolearbejdet byder på. Skolen forbeholder sig ret til ikke at optage elever på baggrund af begge eller én af de to vurderingskriterier. Det er den pågældende klasses lærere, der sammen med skolens ledelse afgør om optagelse finder sted.

Ved udløbet af prøveperioden på de 14 dage meddeles hjemmet om optagelse kan finde sted.

I de tilfælde, hvor der er venteliste til en klasse, vil søskendebørn have prioritet over ikke-søskendebørn. Et søskendebarn kan dog ikke reservere en plads og mister retten til pladsen, hvis der takkes nej.

Der vil i størst muligt omfang blive taget hensyn til søskendebørn, men i særlige tilfælde kan der fra skolens side blive prioriteret i forhold til barnets køn ud fra hensynet til en ligelig kønsfordeling i de enkelte klasser, hvilket kan tilsidesætte ovenstående princip om søskendebørn.

Efter søskendebørn prioriteres andre børn med tilknytning til skolen.

Enhver elev der takker nej til at gøre brug af sin plads på ventelisten noteres som inaktiv på ventelisten. For aktivt at få tilbudt plads fremover, skal familien rette henvendelse til skolen om igen at stå som aktiv på ventelisten. Retter familien ikke henvendelse om at blive aktiv, springes pågældende elev over ved kommende ledige pladser, men bevarer sin opskrivningsdato og dermed sin anciennitet.