Det formelle

Her kan du finde alt lovmæssigt indhold.

Forsiden » Om skolen » Formelt

Formelt

 

 

 

Vedtægter – april 2015

Godkendt af bestyrelsen 17.3. 2015

Godkendt af generalforsamlingen 22.4.2015

Offentliggjort på skolens hjemmeside 19.5.2015

Skoles vedtægter blev senest godkendt af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling 20.09.2006, jvf. “Lov om friskoler og private grundskoler”  §5 stk. 1.

Som privatskole er vi underlagt ministeriets bestemmelser om, at der løbende skal føres tilsyn enten i form af selvevaluering eller en certificeret tilsynsførende.

På Borup Privatskole har vi derfor en tilsynsførende, der hvert år besøger skolen og laver en rapport om besøget.

Tilsynserklæringerne kan læses her og findes desuden på tilsynsportalen.

Tilsynserklæring for 2023-2024 – Heidi Vester

Tilsynserklæring for 2022-2023 – Heidi Vester

Tilsynserklæring for 2021-2022 – Heidi Vester

Tilsynserklæring for 2020-2021 – Lisbet Lentz

Tilsynserklæring for 2019-2020 – Lisbet Lentz

Tilsynserklæring 2018-2019 – Lisbet Lentz

Tilsynserklæring 2017-2018 – Lisbet Lentz

Tilsynserklæring 2016-2017 – Lisbet Lentz

Tilsynserklæring 2015_2016 – Lisbet Lentz

Flow indskrivning

Flow løbende

Flow ansættelse

Instruks ved Borup Privatskole om behandling af personoplysninger og IT-sikkerhed

Borup Privatskole er etableret på følgende adresse:

Bækgårdsvej 52, 4140 Borup

 • Skolens kontaktoplysninger

Vi kan kontaktes på telefonnummer 57526768 samt på e-mailadressen [email protected]

Skolens CVR. nr. er 12221193

Skolens dataansvarlige er skoleleder Maja Grønlund Larsen

 • Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine og dit barns personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og dertil hørende regler.

Skolen har brug for at indhente personoplysninger om elever og dennes forældre i forbindelse med indmeldelse og løbende administration. Skolen anvender alene disse personoplysninger med henblik på at opfylde skolens forpligtelser som skole.

Overordnet indsamler skolen almindelige personoplysninger om en elev som fx navn, adresse, telefonnummer, sygedage og andre nødvendige oplysninger for at drive skoletilbuddet. Skolen har dog også brug for at indhente elevens cpr-nummer. Når skolen indsamler cpr-nummer på eleven, skyldes det bl.a. skolens forpligtelser over for Undervisningsministeriet i forhold til at kunne søge tilskud, og at Undervisningsministeriet skal kunne kontrollere, at eleven ikke er registeret på flere skoler.

 • Kategori af personoplysninger

Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse m.v., men i enkelte tilfælde behandler vi en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

Skolen indsamler også almindelige personoplysninger om forældre. Dette gør skolen for at sikre sig nødvendige oplysninger i forhold til, hvem der har forældremyndigheden og for bl.a. at kunne informere om skolens og elevens forhold.

Vi indhenter også personoplysninger om bestyrelsesmedlemmer, fordi lovgivningen kræver det, og vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til den kontrakt, som vi har med disse.

Skolen skal alene indhente de samtykker og tilladelser, som er relevante og aktuelle for skolen. Samtykker og tilladelser skal derfor ikke indhentes på baggrund af, at skolen har en formodning om, at den får behov for dette inden for en given årrække.

 • Regler for videregivelse af personoplysninger til andre

Som udgangspunkt er det alene skolen, der anvender personoplysninger om elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvilke konkrete personoplysninger, der anvendes, og hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for.

Vi videregiver dog også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi efter reglerne er forpligtet.

Skolen bruger eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data (se dataflow vedr. indmeldelse og undervisning for oplysninger om databehandlere). Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

 • Tidsrum for opbevaring af personoplysninger

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen.

 • Dine rettigheder som registreret

Efter databeskyttelsesregler har den registrerede en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.

Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr.

 • Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 • Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

https://www.datatilsynet.dk/borger/mine-rettigheder/indsigt/